Opublikowano Dodaj komentarz

Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (eSklep)

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (eSklep)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować Artiszok o decyzji o odstąpieniu od umowy, wysyłając list na adres: ul. Kościelna 4/4, 64-100 Leszno bądź wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: pracownia.artiszok@gmail.com.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Artiszok, adres do wysyłki: ul. Popowo Wonieskie 52, 64-113 Osieczna, e-mail: pracownia.artiszok@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

_____________________________________________________________________________

– Numer zamówienia
_________________________________________________
– Adres e-mail
_________________________________________________
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
_________________________________________________
– Sposób zwrotu płatności
(np. numer rachunku bankowego)
_________________________________________________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
_________________________________________________
– Adres konsumenta(-ów)
_________________________________________________
– Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_________________________________________________
– Data
_________________________________________________

(*) – niepotrzebne skreślić

Opublikowano Dodaj komentarz

ZWROT

Zwrot w sklepie Artiszok:

Masz możliwość zwrotu do 14 dni.

Udaj się do sklepu Artiszok:


Koniecznie podaj numer zwracanego zamówienia lub kod odbioru przesyłki.
Przekaż pracownikowi sklepu towar, tak aby mógł zapoznać się z jego stanem oraz ilością.
Zwrot środków otrzymasz w przeciągu 14 dni od momentu przekazania towaru.

Ważne

Jeśli korzystasz z kartonu, w którym otrzymałeś zamówienie – usuń starą etykietę nadawczą. Paczkę starannie zaklej, kurier będzie posiadał etykietę zwrotną z adresem zwrotnym.
W zależności od tego, jaką wybrałeś formę płatności, tą samą drogą otrzymasz zwrot środków. Jeśli opłaciłeś zamówienie przelewem tradycyjnym, zwrot nastąpi na konto bankowe wskazane przez Ciebie w Formularzu Zwrotu. Jeśli dokonałeś opłaty poprzez serwis eService pieniądze zostaną zwrócone za pośrednictwem tego serwisu.

Zwrot na własny koszt:

Jeśli nie możesz lub nie chcesz skorzystać z darmowych opcji zwrotu, możesz odesłać do nas towar na własny koszt.
Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
Zwrotu dokonujesz na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi.

Opublikowano Dodaj komentarz

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności w Artiszok jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez:
Artiszok. ul.POPOWO WONIESKIE 52, 64-113 Osieczna,
siedziba sklepu/pracowni:
ul.Kościelna 4/4, 64-100 Leszno,

(zwanych dalej „Artiszok”).
Administratorem danych osobowych jest Artiszok, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest każdorazowo podmiot świadczący daną usługę (bądź sprzedaż). W razie wątpliwości, co do identyfikacji tego podmiotu, konkretne wskazanie administratora danych osobowych znajdują się w regulaminie określającym zasady świadczenia tej usługi (bądź sprzedaży).
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Artiszok, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego w domenie Artiszok.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Artiszok (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży,
konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta,
uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu do osoby trzeciej (innej niż kupujący) czy dostosowania i rozwoju strony Artiszok.pl, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Klienta oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.
Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej Artiszok.pl. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.
Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

Artykuł 3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością bądź działalnością Artiszok, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.
Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o Artiszok, administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.
Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu serwisu oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Klienta.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w Artiszok.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).
Podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych w domenie Artiszok.pl, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies).
Celem cookies jest:
dostosowanie zawartości strony internetowej Artiszok.pl do indywidualnych preferencji Klienta,
optymalizacja korzystania ze strony,
tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony i jej struktury,
zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług,
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu,
ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach
Pliki cookies nie zawierają danych kontaktowych użytkownika serwisu Artiszok.pl
Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne w serwisie Artiszok.pl

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: pracownia.artiszok@gmail.com.

Artykuł 6. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu Artiszok. Są to m.in.firmy, które dostarczają Artiszok:
usługi związane z technologią (np. wsparcie Strony Internetowej Artiszok.pl),
przetwarzanie płatności w sklepie internetowym,
usługi kurierskie.
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.