POLITYKA PRYWATNOŚCI

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności w Artiszok jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez:
Artiszok. ul.POPOWO WONIESKIE 52, 64-113 Osieczna,
siedziba sklepu/pracowni:
ul.Kościelna 4/4, 64-100 Leszno,

(zwanych dalej „Artiszok”).
Administratorem danych osobowych jest Artiszok, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest każdorazowo podmiot świadczący daną usługę (bądź sprzedaż). W razie wątpliwości, co do identyfikacji tego podmiotu, konkretne wskazanie administratora danych osobowych znajdują się w regulaminie określającym zasady świadczenia tej usługi (bądź sprzedaży).
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Artiszok, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego w domenie Artiszok.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Artiszok (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży,
konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta,
uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu do osoby trzeciej (innej niż kupujący) czy dostosowania i rozwoju strony Artiszok.pl, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Klienta oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.
Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej Artiszok.pl. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.
Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

Artykuł 3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością bądź działalnością Artiszok, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.
Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o Artiszok, administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.
Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu serwisu oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Klienta.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w Artiszok.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).
Podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych w domenie Artiszok.pl, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies).
Celem cookies jest:
dostosowanie zawartości strony internetowej Artiszok.pl do indywidualnych preferencji Klienta,
optymalizacja korzystania ze strony,
tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony i jej struktury,
zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług,
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu,
ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach
Pliki cookies nie zawierają danych kontaktowych użytkownika serwisu Artiszok.pl
Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne w serwisie Artiszok.pl

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: pracownia.artiszok@gmail.com.

Artykuł 6. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu Artiszok. Są to m.in.firmy, które dostarczają Artiszok:
usługi związane z technologią (np. wsparcie Strony Internetowej Artiszok.pl),
przetwarzanie płatności w sklepie internetowym,
usługi kurierskie.
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.